Shiroi Koibito in stores!!

Shiroi Koibito White (24 pcs) @ $37

Shiroi Koibito Mix (24 pcs – 12 white, 12 dark) @ $37

Shiroi Koibito Mix in Tin (36 pcs – 27 white, 9 dark) @ $59